Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu +48 530 075 100 biuro@fountainsparty.pl

Dokumenty potrzebne do zawarcia ślubu cywilnego

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem w urzędzie stanu cywilnego, odbywa się przy zachowaniu w pełni uroczystej formy. Kierownik urzędu stanu cywilnego podczas przyjmowania zgodnych oświadczeń małżonków na temat wstępowania w związek małżeński ma na sobie specjalną odznakę, której sposób noszenia i wzór określone są przez właściwego ministra. Oświadczenia na temat wstąpienia w związek małżeński ogłaszane osobiście przez dwoje obywateli Rzeczypospolitej polskiej, winny zostać złożone publicznie w obecności dwóch mających ukończone 18 rok życia świadków. Kierownik w urzędzie stanu cywilnego pyta kobietę oraz mężczyznę, czy chcą zawrzeć małżeństwo, a jeśli obydwoje odpowiedzą na zadane pytanie w sposób twierdzący, wzywani są do złożenia oświadczenia na temat wstąpienia w związek małżeński, jak i oświadczenia o wybranym przez siebie nazwisku oraz wspólnego oświadczenia o nazwisku, które będą nosić ich dzieci.

Każda spośród osób, które zawierają związek małżeński, składa oświadczenie na temat wstąpienia w związek, powtarzając przy tym za osobą będącą kierownikiem urzędu stanu cywilnego treść uroczystego oświadczenia, albo czytając je na głos:

,,Świadom praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny, uroczyście oświadczam, iż wstępuje w związek małżeński z …i przyrzekam, iż uczynię wszystko, żeby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe oraz trwałe”.

Po tym, jak zostaną złożone oświadczenia przez obie osoby, kierownik z urzędu stanu cywilnego ogłasza, iż w wyniku zgodnych oświadczeń obojga, doszło do zawarcia związku małżeńskiego. Akt małżeństwa musi zostać wówczas podpisany przez nowożeńcy, świadków, jak i kierownika urzędu stanu cywilnego.

Decyzja na temat nazwisk, które małżonkowie będą nosić po wstąpieniu w związek małżeński, mogą podejmować do dnia swojego ślubu – można ją zgłosić nie tylko przed, ale również podczas odbywania się ceremonii zaślubin.

Żeby móc ustalić datę swojego ślubu cywilnego, trzeba udać się wybranego urzędu stanu cywilnego minimum na miesiąc i jeden dzień przed zaplanowaną uroczystością (planując uroczystość zaślubin w miesiącach bardziej obleganych, warto to będzie jednakże zrobić dużo wcześniej). W czasie takiej wizyty trzeba:

  • uiścić właściwe opłaty,
  • podpisać zaświadczenie na temat braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa (sporządza się je na miejscu),
  • zdecydować, jakie nazwisko będzie się nosić po zawarciu związku małżeńskiego.

W dzień ślubu wystarczy, iż przyszli małżonkowie i ich świadkowie stawią się na pół godziny przed rozpoczęciem ceremonii. Sama ceremonia jest na ogół o wiele krótsza, niż to ma miejsce w wypadku ślubu zawieranego w kościele – trwa maksymalnie 20 minut.

Ślub cywilny

Ślub cywilny – opłaty i niezbędne dokumenty

Złożenie odpowiedniego wniosku w Urzędzie Stanu Cywilnego jest pierwszym krokiem do zawarcia małżeństwa w USC. Następnie konieczne jest uiszczenie jednorazowej opłaty skarbowej w kwocie 84 złotych i złożenie kilku niezbędnych dokumentów. Trzeba mieć wówczas ze sobą dowody tożsamości narzeczonych, jak i odpisy ich skróconych aktów urodzenia (można je otrzymać w urzędzie miasta, w którym się urodziło – koszt to 22 złote). Poza tym, do USC trzeba dostarczyć zapewnienie na piśmie na temat braku przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego. Należy zrobić to na minimum miesiąc przed ślubem, żeby zdążyć ze wszelkimi niezbędnymi formalnościami.

Dokumenty mogą również zostać złożone za pośrednictwem pełnomocnika. W takim wypadku niezbędne będzie pozwolenie od sądu na zawarcie związku małżeńskiego przez pełnomocnika razem z notarialnym pełnomocnictwem. Jeżeli któraś z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo to obcokrajowiec, winna dostarczyć do USC dokument, który potwierdzi, iż może ona zawrzeć małżeństwo w zgodzie z przepisami prawa przyjętymi w państwie polskim. Podczas odbywania wizyty w USC dochodzi do ustalenia daty ślubu. Ślub cywilny może się odbyć w Urzędzie Stanu Cywilnego, albo też poza nim. W drugim wypadku kierownik USC, musi zatwierdzić propozycje miejsca ceremonii zaślubin dla przyszłych małżonków. Może nie wyrazić na to zgody, bądź wręcz przeciwnie – zgodzić się. Niemniej jednak w takim przypadku para młoda, musi się liczyć z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 1000 złotych.

Ograniczenia co do wieku małżonków

Małżeństwo może zostać zawarte przez osoby pełnoletnie. Sąd jednakże pod pewnymi warunkami może pozwolić na zawarcie związku małżeńskiego kobiecie, która ukończyła 16 rok życia.

Kto może zostać świadkiem?

Świadkowie na ślubie cywilnym, muszą być osobami pełnoletnimi, mówić po polsku (jeśli nie mówią, konieczne będzie przyprowadzenie na ślub tłumacza przysięgłego) i mieć ze sobą dowody osobiste. Wbrew obiegowej opinii, świadkowie mogą być takiej samej płci.

Kto może wziąć ślub cywilny?

Ślub cywilny może wziąć każda osoba, która nie pozostaje w związku małżeńskim i jest pełnoletnia. W wypadku drugiego spośród wymienionych warunków, istnieją jednakże pewne wyjątki. Osoba, która skończyła 16 lat i sądownie zostanie wydana zgoda na jej ślub, może zawrzeć małżeństwo. Jeśli partnerzy będą spokrewnieni ze sobą w linii prostej, nie mają prawa do zawarcia związku małżeńskiego. Taka sama zasada będzie dotyczyć spowinowaconych w linii prostej osób (przykładowo synowej i teściowej). Jednakże w takim przypadku jest pewien wyjątek. Takie osoby mogą prosić sąd o zgodę. Jeżeli ją uzyskają, mogą wziąć cywilny ślub. Ślubu cywilnego nie mogą brać osoby pozostające w stosunku przysposobienia (przykładowo osoby adoptujące i adoptowane). Poza tym, zawieranie związków małżeńskich zabronione jest dla osób zupełnie ubezwłasnowolnionych.

Wybranie nazwisk

Przyszli małżonkowie mogą zmienić nazwisko albo pozostać przy dotychczas przez siebie noszonym. Jeśli podejmą decyzję o jego zmianie, muszą dostarczyć do Urzędu Stanu Cywilnego właściwy dokument, na podstawie którego poinformują o takiej potrzebie. W innym wypadku pozostają automatycznie przy dotychczasowym nazwisku. Małżonkowie mogą podjąć decyzję na temat chęci posiadania nazwiska swojego partnera albo nazwiska dwuczłonowego.

Ocena:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *